Taloudellisen tuen palvelut

 

Toimeentulotuki

Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti Kelan kautta perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä. Kela siirtää asian tältä osin kuntayhtymään ratkaistavaksi.

”Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.” (Laki toimeentulotuesta 1412/1997).

Toimeentulotuen suuruus määräytyy tukeen oikeuttavien menojen (perusmenojen ja erityismenojen) ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksesta. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Täydentävän ja ehkäisen toimeentulotuen soveltamisohjeet v 2021

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus          


Välitystilipalvelu

On suunnitelmallisen sosiaalityön väline, jolla tuetaan henkilöä, jolla on hankaluuksia selviytyä itsenäisesti oman talouden hallinnasta. Tällöin henkilön etuudet ohjataan sosiaalitoimen tilille ja josta asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti hoidetaan hänen juoksevia kulujaan ja omaan käyttöön annettavia varoja. Välitystili on edunvalvontaa kevyempi palvelumuoto.