Aikuisten palvelut

Hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaetuuksista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Ohjauksesta ja neuvonnasta vastaavat sosiaalitoimistot ja Kuusiolinna Terveys Oy.

Varsinaisten sosiaalipalvelujen järjestämiseksi ja suunnitelmallisen asiakastyön käynnistämiseksi sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat toteuttavat palvelutarpeen arvioinnin ja yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman mukaisina sosiaalipalveluina voidaan käynnistää mm. asumispalveluita, sosiaalista kuntoutusta ja kotiin annettavia palveluita tai esimerkiksi työllistymistä tukevia palveluita ja taloudellista tukea.

Sosiaalityöntekijöiden ja –ohjaajien työ on sosiaalisten ogelmien selvittämistä ja tukitoimien järjestämistä. Tarkoituksena on tukea ja edistää kaupunkilaisten omatoimista selviytymistä, elämänhallintaa/elämäntaitoja ja sosiaalista turvallisuutta muuttuvissa oloissa ja elämäntilanteissa eri ikävaiheissa yksilöinä, perheinä ja asuinyhteisöjensä jäseninä.

Aikuisille tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja ovat myös kuntouttavat päihde- ja mielenterveystyö sekä psykiatria.