Perhesosiaalityö ja perhetyö

• Sosiaalihuollon palveluiden avulla pyritään tukemaan lapsia ja heidän vanhempiaan siten, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan saaden osakseen turvallisen kasvuympäristön, tasapainoisen ja monipuolisen kehityksen sekä erityisen suojelun.

• Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Kuusiokuntien alueella sosiaalihuollon viranomaispalvelut tuottaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.

• Suunnitelmallinen perhesosiaalityö on väline, jolla pitkittyvää lapsen tai perheen haastetta voidaan systemaattisesti pyrkiä ratkaisemaan eri toimintaympäristöissä. Perheen palvelutarve arvioidaan ja tarvittavat palvelut järjestetään suunnitelman mukaisesti. Palveluita voidaan järjestää joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisesti.

• Pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi voi tehdä lapsi tai hänen vanhempansa itse tai yhdessä peruspalveluiden työntekijän kanssa kirjallisesti tai ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijöihin. Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulaissa.

• Yhteystiedot: Sosiaalitoimistot

• Perhetyön alueellamme toteuttaa Kuusiolinna Terveys Oy. Palveluihin lukeutuvat lapsiperheiden kotipalvelu, vauvaperhetyö, perhetyö ja perheohjaus.

• Perhetyön tarkoituksena on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle.
Perhetyö toimii eri tahojen kuten neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun ja ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä vanhempien luvalla tarjoten apua ja tukea erilaisiin tilanteisiin.

• Ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun lisäksi perhepalvelukeskus toteuttaa yhdessä kunnan sosiaalitoimen kanssa tehostettua perhetyötä erilaisissa elämän kriisitilanteissa, joissa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus tarvitsevat vahvempaa tukea ja ohjausta. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen parantaminen sekä kriisitilanteista selviäminen moniammatillisen asiantuntijaverkoston tukemana.

• Lapsiperheiden kotipalvelua saatavilla palvelun tuottajan resurssien mukaan (Hinta 12€/h vuonna 2022)

• Yhteystiedot: Perhepalveluiden perhetyö